Wszyscy wiemy, kim jest notariusz, jednak nie do końca zdajemy sobie sprawę, jakie usługi świadczy dzisiaj kancelaria notarialna. Katalog czynności czy zakres świadczonych usług jest taki sam dla każdej kancelarii, bez względu na miejsce działalności.

Notariusz – wykształcenie, specyfika pracy i rola
Zanim przedstawimy listę czynności związanych z działalnością kancelarii notarialnej, zatrzymajmy się nad sylwetką samego notariusza.
Notariusz do jeden z zawodów prawniczych, który nazywany jest również profesją zaufania publicznego. Wszyscy notariusze mogą więc korzystać z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Każdy, kto chce wykonywać ten zawód musi przede wszystkim ukończyć studia prawnicze, uzyskać tytuł magistra prawa, odbyć aplikację notarialną i odpowiednie praktyki, a następnie zdać obszerny egzamin zawodowy. Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości.
Główne zadanie współczesnego notariusza to czuwanie nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz zapobieganie sporom sądowym. Usługi świadczone przez daną kancelarię notarialną to jednocześnie obowiązki każdego notariusza.

Fot. Pixabay.com

Usługi świadczone przez kancelarię notarialną
Poniżej znajduje się lista czynności notarialnych, która reguluje działalność każdej kancelarii notarialnej w Polsce. Rodzaje poszczególnych świadczeń oraz sposób ich wykonywania określa ustawa – Prawo o notariacie z 14 lutego 1991 roku.
Do najważniejszych czynności notarialnych należą:
– sporządzanie aktów notarialnych;
– sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
– spisywanie protokołów;
– sporządzanie poświadczenia własnoręczności podpisu;
– sporządzenie protestów weksli i czeków;
– sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
– sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych;
– przyjmowania na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
– stwierdzanie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
– sporządzania innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Fot. Pixabay.com

Główne zadanie każdego notariusza reprezentującego kancelarię notarialną
Domeną każdego notariusza lub asesora notarialnego jest sporządzanie aktów notarialnych, które polegają na spisywaniu oświadczenia woli stron uczestniczących w określonej czynności notarialnej. Przed podpisaniem dokumentu musi on zostać przeczytany oraz zaakceptowany przez każdą ze stron. Umowa zabezpieczona poprzez akt notarialny staje się kluczowy dowodem w razie sporów sądowych, jeśli doszło do złamania postanowień zawartych w tym dokumencie.
Oryginał aktu notarialnego zawsze pozostaje w kancelarii notarialnej. Przechowuje się go tam przez 5 lat, by potem przekazać go do archiwum ksiąg wieczystych. Znajduje się ono w sądzie rejonowym, właściwym dla danego regionu.

Abstrahując od listy świadczonych usług, każda kancelaria notarialna powinna dbać o właściwie stosowanie przepisów prawnych, a dodatkowo wykazywać się indywidualnym podejściem do klienta. Należy pamiętać, że poza sporządzaniem aktów notarialnych, notariusz jest zobowiązany do wyjaśniania wszelkich niejasności z dziedziny prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *